... of koop direct ...
star quicktickets star

Foroxity membership voorwaarden

Artikel 1 Definities.

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

'Foroxity': de besloten vennootschap Forox, statutair gevestigd te Sittard-Geleen.
'Foroxity Membership': het onder verantwoordelijkheid van Foroxity ontworpen geautomatiseerd klantenkaart-, voordeelkaart-, kaartverkoop- en toegangscontrolesysteem ter vergroting van de serviceverlening aan en veiligheid van geregistreerde kaarthouders.
‘Bioscoop’: alle theaters van Forox, Foroxity, groepsvennootschappen en door Forox geëxploiteerde bioscopen in Nederland.
‘Gebouw’: het gebouw waarvan Foroxity eigenaar is of waartoe de Bioscoop op andere wijze gerechtigd is en dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe de Bioscoop zakelijk of op andere wijze gerechtigd is.
‘Bezoeker’: eenieder die het Gebouw bezoekt, een voorstelling en/of evenement in Foroxity bijwoont, dan wel anderszins aanwezig is in of rond het Gebouw voor, tijdens of na het tijdstip van aanvang van een voorstelling en/of evenement, hieronder begrepen geregistreerde kaarthouders.
'MemberCard': de door Foroxity tegen betaling uitgegeven hard-card waarmee toegangskaarten voor voorstellingen en/of evenementen kunnen worden gekocht en aan de houders daarvan Voordelen kunnen worden toegekend.
'MemberCardhouder': een ieder die een MemberCard, of een speciale uitvoering hiervan, heeft aangevraagd en verkregen van Foroxity.
'Toegangskaart': geldig bewijs, voorzien van de vereiste controlestroken, waaruit de bevoegdheid blijkt om in of rond het Gebouw te vertoeven voor het bijwonen van één voorstelling en/of evenement.
'Evenement': gebeurtenis die plaatsvindt in of rondom een Gebouw of op een terrein van Foroxity, waaronder in ieder geval begrepen een voorstelling, een evenement, een muziekuitvoering, een modeshow of anderszins.
‘Algemene Bezoekersvoorwaarden’: de Standaardvoorwaarden van Foroxity, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, welke op aanvraag kosteloos door Foroxity zal worden toegezonden.
‘Gedragscode’: het door Foroxity opgestelde reglement betreffende het handhaven van het sanctiebeleid met betrekking tot de MemberCard en Algemene Bezoekersvoorwaarden, welke op aanvraag kosteloos door Foroxity zal worden toegezonden.
‘Voorwaarden’: de onderhavige voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, welke op aanvraag kosteloos door Foroxity zal worden toegezonden.
‘Filmvoorstelling’: iedere reguliere filmvoorstelling in een Bioscoop, in ieder geval niet zijnde galapremières, besloten voorstellingen en voorstellingen met een speciaal karakter.
‘Voordelen’: een lijst met standaard en tijdelijke voordelen welke van toepassing zijn voor de MemberCardhouder.
‘Kijkwijzer’: De overheid heeft aan de 16 jaar classificatie van Kijkwijzer een wettelijke bepaling verbonden, artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht: Iedere bezoeker van een voorstelling en/of evenement met de classificatie 16 moet 16 jaar of ouder zijn, hierbij maakt het niet uit of de persoon begeleid wordt door een ouder of verzorger. Foroxity respecteert deze wettelijke verplichting van leeftijdshandhaving.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

De overeenkomst tussen Foroxity en de MemberCardhouder komt tot stand op het moment dat Foroxity de aanvraag voor een MemberCard accepteert en de MemberCard aan de aldus geaccepteerde MemberCardhouder verstrekt. Door de MemberCard aan te vragen, verklaart de aanvrager zich akkoord met de toepasselijkheid van de Voorwaarden, de Algemene Bezoekersvoorwaarden en de Gedragscode op de tussen hem en Foroxity tot stand te komen overeenkomst.

Artikel 3. Toepasselijkheid van de Algemene Bezoekersvoorwaarden.

De Voorwaarden zijn bindend voor de MemberCardhouder.
De MemberCardhouder verklaart zich akkoord met de in de Algemene Bezoekersvoorwaarden opgenomen regeling volgens welke hij in het Gebouw te allen tijde dient te beschikken over een geldig toegangsbewijs en ingeval van wangedrag zoals in die voorwaarden beschreven, valt onder de strafbepalingen van die voorwaarden.
Artikel 4. Eigendom en gebruik van de MemberCard.

De MemberCard blijft te allen tijde eigendom van Foroxity. De MemberCardhouder dient zijn MemberCard op eerste aanzegging van Foroxity bij Foroxity in te leveren.
Het gebruik van de MemberCard is strikt persoonlijk. Het is de MemberCardhouder dus nimmer toegestaan de MemberCard door een ander te laten gebruiken.
Het is niet toegestaan meer dan één MemberCard op dezelfde naam te bezitten.
Foroxity behoudt zich het recht voor een aanvraag tot het verstrekken van een MemberCard te weigeren.
Artikel 5. De rechten en plichten van de MemberCardhouder.

De MemberCard kan recht geven op de koop van toegangskaarten via de daartoe aangewezen verkoopkanalen voor voorstellingen en/of evenementen en op andere door Foroxity te bepalen voordelen. Dit recht houdt geen garantie in voor het verkrijgen van een Toegangskaart voor een voorstelling en/of evenement.
Foroxity is ervoor verantwoordelijk dat de MemberCardhouder zijn rechten verbonden aan de MemberCard kan uitoefenen, waaronder in ieder geval de beschikbaarheid van het aantal plaatsen dat overeenstemt met het aantal toegangskaarten dat door de MemberCardhouder voor een voorstelling en/of evenement is aangeschaft.
De MemberCardhouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van de personen die met gebruikmaking van zijn MemberCard toegang hebben gekregen tot het Gebouw gedurende het verblijf van die personen in dat Gebouw en vrijwaart Foroxity ter zake. Zo zal met name de MemberCardhouder bestraft kunnen worden met één van de in artikel 6 te noemen sancties, indien iemand die toegang tot een voorstelling en/of evenement of Gebouw heeft gekregen met gebruikmaking van diens MemberCard, zich tijdens die voorstelling en/of evenement of in dat Gebouw aan wangedrag heeft schuldig gemaakt.
Het is een MemberCardhouder ondermeer niet toegestaan de MemberCard te laten gebruiken door een persoon aan wie een strafrechtelijke of civielrechtelijke toegangontzegging aan het Gebouw is opgelegd.
Artikel 6. Sancties.

Het sanctiebeleid van Foroxity wordt mede bepaald door de Gedragscode, zoals gedefinieerd in artikel 1. 2. Foroxity zal, mede bepaald door de Gedragscode, de geldigheid van de MemberCard, dan wel een speciale uitvoering hiervan, kunnen beëindigen dan wel gedurende bepaalde tijd kunnen opschorten en de MemberCardhouder de toegang tot een voorstelling en/of evenement of het Gebouw kunnen ontzeggen, indien:
de MemberCardhouder, of iemand die via de MemberCardhouder of met gebruikmaking van de MemberCard toegang heeft verkregen tot een voorstelling en/of evenement of Gebouw, zich tijdens die voorstelling en/of evenement of in dat Gebouw naar de mening van Foroxity heeft schuldig gemaakt aan wangedrag;
de MemberCardhouder, of iemand die via de MemberCardhouder of met gebruikmaking van de MemberCard toegang heeft verkregen tot een voorstelling en/of evenement of Gebouw, door de justitiële autoriteiten enige straf is opgelegd naar aanleiding van wangedrag tijdens enig evenement en/of voorstelling of in enig Gebouw;
de MemberCardhouder, of iemand die via de MemberCardhouder of met gebruikmaking van de MemberCard toegang heeft verkregen tot een voorstelling en/of evenement of Gebouw, op enigerlei wijze één of meer van de Voorwaarden Verstrekking MemberCard of van de Algemene Bezoekersvoorwaarden overtreedt;
de MemberCardhouder onjuiste gegevens verstrekt blijkt te hebben op het aanvraagformulier voor de MemberCard;
de MemberCardhouder anderszins onjuiste informatie verstrekt of frauduleus handelt in het kader van zijn registratie als MemberCardhouder of in het kader van enige activiteit die samenhangt met zijn hoedanigheid van MemberCardhouder;
de MemberCardhouder fraude pleegt bij het verkrijgen van toegangskaarten;
beëindiging of opschorting om andere redenen naar het oordeel van Foroxity in de rede ligt.
De geldigheid van de MemberCard zal in ieder geval eindigen indien en zodra de MemberCardhouder komt te overlijden, dan wel indien de MemberCardhouder zijn toestemming als vermeld in artikel 7 geheel of gedeeltelijk intrekt.
Ingeval van beëindiging of opschorting van de geldigheid van de MemberCard, zal de MemberCardhouder van de MemberCard geen gebruik meer maken, respectievelijk gedurende de schorsingsperiode geen gebruik maken van de MemberCard.
Artikel 7. Registratie.

De MemberCardhouder stemt ermee in, dat zijn naam, adres, woonplaats, geboortedatum, foto, kopie legitimatiebewijs (in verband met de Kijkwijzer) en bezochte voorstellingen en/of evenementen worden geregistreerd in een gegevensbestand van Foroxity of enige andere organisatie, die door Foroxity voor de registratie van deze gegevens zal worden aangewezen en tevens stemt hij ermee in dat daarnaast het MemberCardnummer van zijn MemberCard in het gegevensbestand van Foroxity op een "blacklist" wordt geregistreerd, indien en zodra Foroxity de geldigheid van zijn MemberCard beëindigt of schorst op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 2, waarbij ingeval van schorsing die vermelding slechts plaats vindt tijdens de duur van de schorsing. Foroxity zal het MemberCardnummer als vermeld op de blacklist ter beschikking stellen aan alle theaters van Foroxity waarvoor de MemberCardhouder door het aanvragen van de MemberCard toestemming verleent. Tevens verleent de MemberCardhouder aldus toestemming dat zijn naam, adres, woonplaats en geboortedatum aan Foroxity ter inzage zijn om te verifiëren of een aanvrager van een MemberCard al over een MemberCard beschikt.

Artikel 8. Verlies of diefstal van de MemberCard.

De MemberCardhouder is verplicht om verlies of diefstal van de MemberCard zo spoedig mogelijk te melden aan Foroxity.
Foroxity verstrekt de MemberCardhouder zo spoedig mogelijk een vervangende MemberCard tegen de standaard registratie- in activeringskosten.
Artikel 9. Annulering van de MemberCard door de MemberCard-houder.

De MemberCardhouder kan Foroxity schriftelijk verzoeken de MemberCard te annuleren, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Indien het nummer van de MemberCard van de MemberCardhouder is geregistreerd op de blacklist als genoemd in artikel 7, zal verwijdering van de persoonsgegevens uit het gegevensbestand van Foroxity slechts kunnen plaatsvinden na afloop van de termijn van de ongeldigheid van de MemberCard, dan wel - indien de beëindiging van de geldigheid van de MemberCard onbeperkt was - zal de verwijdering van die gegevens plaatsvinden acht jaar na de laatste wangedraging als bedoeld in artikel 6 lid 2.
Bij het annuleren van de MemberCard vindt geen restitutie plaats.
Artikel 10. Wijziging van de Voorwaarden.

Foroxity kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De MemberCardhouder zal van deze wijziging op de hoogte worden gebracht.
Indien de MemberCardhouder zich niet kan verenigen met enige wijziging, kan de MemberCardhouder de MemberCard annuleren op de wijze als bepaald in artikel 9. Bij gebreke van annulering binnen twee maanden na publicatie of mededeling conform het eerste lid van dit artikel zal de MemberCardhouder geacht worden gewijzigde Voorwaarden te hebben geaccepteerd.
Artikel 11.Toepasselijk recht.

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.